Regulamin

Warunki Korzystania z Systemu GIS Tatrzańskiego Parku Narodowego

Zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania oraz ich akceptacja są warunkiem koniecznym korzystania z GIS-TPN. Rozpoczęcie korzystania z portalu i aplikacji mobilnej oznacza bezwarunkową zgodę na warunki korzystania.

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki korzystania dla Użytkowników Portalu mapowego pn. System GIS Tatrzańskiego Parku Narodowego określają zasady aktywności użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i publicznych, w serwisie internetowym GIS-TPN. Celem utworzenia i udostępnienia Systemu Informacji Przestrzennej GIS-TPN jest usprawnienie pozyskanie, gromadzenie, aktualizacja, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych. Jest to związane z koniecznością zapewnienia rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i łatwo dostępnych danych związanych z przestrzenią geograficzną celem wspomagania służb parku oraz obsługi potrzeb turystów w zakresie infrastruktury turystycznej i walorów krajobrazowych parku. Pod względem technicznym celem wdrożenia Systemu jest gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie „informacji przestrzennej” dla wszystkich użytkowników Systemu.
Portal funkcjonuje pod adresem internetowym www.gis-tpn.pl. Dostęp do narzędzi i usług Portalu jest zróżnicowany w zależności od przyznanych uprawnień. Rozpoczęcie korzystania z Portalu mapowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszych dokumencie. Tatrzański Park Narodowy dba w miarę możliwości o to, by wszystkie umieszczane w Portalu materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.

Portal funkcjonuje pod adresem internetowym www.gis-tpn.pl. Dostęp do narzędzi
i usług Portalu jest zróżnicowany w zależności od przyznanych uprawnień. Rozpoczęcie korzystania z Portalu mapowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszych dokumencie. Tatrzański Park Narodowy dba w miarę możliwości o to, by wszystkie umieszczane w Portalu materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.

Słownik użytych pojęć

Użyte w niniejszych warunkach korzystania określenia oznaczają:

 1. Administrator – pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, zarządzający Portalem System Informacji Przestrzennej Tatrzańskiego Parku Narodowego
 2. Portal mapowy – Portal System Informacji Przestrzennej Tatrzańskiego Parku Narodowego, dostępny pod adresem http://geoportal.tpn.pl/.
 3. TPN – Tatrzański Park Narodowy.
 4. Użytkownik Publiczny – osoba korzystająca z Portalu, nieposiadająca uprawnień.
 5. Użytkownik Zarejestrowany – osoba, której administrator nadał uprawnienia do Portalu (odpowiedni poziom uprawnień, login i hasło).

Dostęp do zasobów Portalu

 1. Zasady dostępu do zbiorów danych za pomocą Portalu oraz korzystania z usług za pośrednictwem Portalu określają następujące przepisy:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – art.40 ust. 3c;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
 2. Prezentowana na Portalu mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może być w szczególności podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.

Zasady korzystania

 1. Dostęp do zbioru danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatny na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 2. Korzystanie z zasobów zbiorów danych Portalu uprawnione jest jedynie w celach niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie na cele własnego użytku osobistego w granicach jakie określone są przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Portalu w całości bądź częściami, w szczególności zabrania się przesyłania lub udostępniania w/w treści w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie
  w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.
 5. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest:
  • wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów
   lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu,
  • wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

Prawa Autorskie

Zawartość Portalu jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, który stanowi: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki korzystania obowiązują od momentu opublikowania i mogą być zmieniane w całości lub w części. o każdej zmianie warunków korzystania wszyscy Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez stosowną publikację na Portalu..


Polityka prywatności

Dane osobowe

Aplikacje Systemu GIS-TPN nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Systemu GIS-TPN.

Lokalizacja

Aplikacja mobilna może korzystać z uprawnień do informacji o położeniu w przypadku wprowadzania obserwacji przyrodniczych i turystycznych.

Aparat fotograficznych

Aplikacja mobilna może korzystać z uprawnień do aparatu fotograficznego, na potrzeby wykonania zdjęcia stanowiącego załącznik obserwacji przyrodniczej lub turystycznej.

Pamięć

Aplikacja mobilna może korzystać z uprawnień do pamięci urządzania mobilnego na potrzeby zapisania obserwacji przyrodniczej i turystycznej (opis i załączniki) w przypadku pracy w trybie offline.

Dane kontaktowe

Aplikacja mobilna może korzystać z uprawnień do danych kontaktów w przypadku wysłania maila np.: zgłoszenie usterki, błędu aplikacji.

Telefon

Aplikacja mobilna może korzystać z uprawnień do funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych na potrzeby wywołania połączenia do serwisu GIS-TPN.

Dodatkowe informacje

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store, Windows Phone Store i Google Play. TPN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store, Windows Phone Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store, Windows Phone Store i Google Play.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących stosowanej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: gis@tpn.pl.